Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan: CitroenGlans

Bergerweg 200, 1817 MN Alkmaar

Info@citroenglans.nl

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

[Naam consumenten(en)]

 

[Adres consument(en)]

 

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

[Datum]

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.